Politika kvaliteta

Štamparija „Grafoplastika“ politiku kvaliteta uspostavlja, primenjuje i održava u skladu sa zahtevima ISO 9001:2008. Osnovno opredeljenje u politici kvaliteta štamparije jeste da zadovolji kupce i poslovne partnere svojim proizvodima i uslugama. Realizacija takvog opredeljenja bazirana je na stručnim, sposobnim i kreativnim kadrovima i tehničko-tehnološkim resursima koji se neprekidno usavršavaju. Kvalitet procesa rada posmatra se kao osnova konkurentnosti i uspešnosti na tržištu.

 

Politika kvaliteta uspostavljena je u skladu sa svrhom postojanja štamparije i obuhvata:

  • ispunjenje zahteva i očekivanja kupaca i krajnjih korisnika
  • mere za povećanje zadovoljenja korisnika
  • stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda i usluga
  • obezbeđenje kontinuiranog tehničko-tehnološkog razvoja procesa rada
  • stalnu modernizaciju i obuku kadrova
  • razvijanje dugoročnih i korektnih odnosa sa isporučiocima
  • poštovanje zakonskih propisa i ispunjenje obaveza prema državi
  • aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu pružanja usluga.

 

Svi zaposleni u štampariji „Grafoplastika“ dužni su da se pridržavaju dokumentacije sistema kvaliteta ISO 9001:2008 i da je sprovode, a istovremeno imaju ovlašćenje i odgovornost da svojim inicijativama poboljšavaju način rada i podižu nivo kvaliteta.

 

Politika kvaliteta predstavlja okvir za uspostavljanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. Rukovodstvo štamparije će periodično preispitivati svoj sistem menadžmenta kvalitetom kao i svoje ciljeve kvaliteta, a sve to radi poboljšanja efikasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom.